Soppmangfoldet i Pasvik kartlagt

Soppmangfoldet i Pasvik kartlagt

-Et overraskende stort og variert mangfold av sopp, sier Even W. Hanssen, daglig leder i Kartlegging av storsopper i Norge. Vi gjettet på forhånd at vi ville finne rundt 250-300 arter, men vi er allerede over 400, og fortsatt er det en god del som ikke er ferdig bestemt.

Det har vært et stort løft for oss å arrangere soppkartlegging i Pasvik. Mange har hatt lang reise, men et strålende sommervær kombinert med mye sopp gjorde dagene til en fornøyelse.

En lang rekke biotoper i Sør-Varanger kommune har blitt kartlagt. Nøyaktig stedfesting av funnene med gps er viktig. Eksempelvis ble det funnet gul trompetsopp som aldri er kjent fra Finnmark tidligere.

Gul trompetsopp
Foto: Arne Aronsen

Et av de mer sære funnene var en væpnerhatt som vokste i sandig furuskog. Øyvind Weholt som mikroskoperte soppen, fant at den stemte helt overens med Rhodocybe malençonii som bare er kjent fra Middelhavsområdet og vestkysten av Sør-Europa tidligere.

Likeledes ble det funnet en vokssopp i furuskogen i Pasvik som foreløpig er ubestemt. Den minner om gulskivevokssopp, men er kraftigere, har sterkere gul farge på hatt og stilk, samt smalere sporer. Denne blir nå gjenstand for nærmere vitenskapelige studier.

Samlet sett har det blitt gjort et betydelig bidrag til kartlegging av storsopper i Finnmark, med over 1500 registreringer. Flere rødlistearter ble også rapportert.

En foreløpig ukjent vokssopp som ble funnet i furuskogen i Pasvik
Foto: Reidun Braathen