Beitemarkssopper foreslått som prioriterte arter

Gruppa består av én kritisk truet art, rosa vokssopp (Hygrocybe calyptriformis), og fem arter i lavere rødlistekategori som antas å ha over 25% av sin europeiske bestand i Norge (såkalte ansvarsarter).
Disse er slimjordtunge, tinnvokssopp, vrangjordtunge, grå narremusserong og vranglodnetunge.. Forfatteren (John Bjarne Jordal) er interessert i kunnskap om nye lokaliteter.

Rapporten kan du finne her.