Avlyser høstens soppkontroller

Siden 2007 har ikke soppkontrollen mottatt statlig støtte, og Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) har måttet bruke midlene fra medlemskontingenten til å drifte soppkontrollen. Nå vil forbundet prioritere aktiviteter rettet direkte mot medlemmene, som turer, kurs, møter og andre medlemsarrangementer. Det betyr at soppkontrollene bare unntaksvis arrangeres – inntil soppkontrollene og utdanning av soppsakkyndige kan driftes med offentlig støtte.

I fjor sto sopplukkere i kø i timevis for å få kontrollert soppen sin av soppkontrollører utdannet og godkjent av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Som eneste tilbud i sitt slag henviser myndighetene, blant annet Mattilsynet og Giftinformasjonen, til soppkontrollørene fra NSNF for råd om hvilke sopp man kan spise og hvilke som er giftige. Men støtte virksomheten vil myndighetene ikke. 

-Nå ber vi om årlige statlige midler til å kunne sørge for langsiktig, bærekraftig og sikker soppkontrollvirksomhet i alle deler av landet. En vesentlig del av slike midler vil være rettet mot den ressurskrevende utdanningen av soppsakkyndige. Dette er lite penger sett i lys av de store helsekostnadene og menneskelige lidelsene soppforgiftninger kan medføre, sier Johannesen.

Årlig koster soppforgiftninger millionbeløp, i følge avdelingsoverlege Dag Jacobsen ved akuttmottaket, Oslo Universitetssykehus.

En samlet helse- og omsorgskomité på Stortinget skriver nylig i en merknad til Folkehelsemeldingen at «… soppsanking er en stadig mer attraktiv friluftslivsaktivitet med flere gode sider for folkehelsa …» og videre «… at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å forebygge slike forgiftninger gjennom gode soppkontroller utført av soppsakkyndige gjennom frivillige organisasjoner, og mener det vil være samfunnstjenlig at frivillige kan gi et landsdekkende tilbud om soppkontroller.»

 -Dette oppfatter vi som et positivt og viktig signal, som vi håper vil omsettes i politisk handling, legger Johannesen til.

Levertransplantasjon Kr 1,2 millioner pr. transplantasjon
Nyretransplantasjon Kr 550 000 pr. transplantasjon
Dialyse Kr 650 000 pr. år

Hva alvorlige soppforgiftninger koster samfunnet:

Kostnader knyttet til selve sykehusoppholdet, medisinsk oppfølging, sykelighet og redusert livskvalitet, sykefravær og evt. attføring eller trygd er da ikke tatt med.

(Helsedirektoratet (2012), med oppdaterte anslag 2014 fra avdelings-overlege Dag Jacobsen ved akuttmottaket, OUS)

FAKTA 2014

 • 15 innleggelser med alvorlig soppforgiftning
 • 2 levertransplantasjoner
 • 208 gjennomførte kontroller
 • 12 000 fremmøtte på kontrollene
 • 140 kontrollører i aksjon
 • 6000 kurver kontrollert
 • 284 kurver med giftig sopp
 • 57 kurver med spiss giftslørsopp
 • 62 kurver med hvit fluesopp
 • 7 kurver med flatklokkehatt
 • 1 kurv med grønn fluesopp
 • 1049 henvendelser til Giftinformasjonen med mistanke om akutt soppforgiftning

Bakgrunn

De «lokale» sopp- og nyttevekstforeningene i Norge (nå medlemsforeningene i NSNF) har lange tradisjoner knyttet til gjennomføring av offentlig annonserte soppkontroller på faste steder i de respektive lokalmiljø. Tidligere hadde soppkontrollene og utdannelsen av soppsakkyndige offentlig status og solid faglig forankring ved universitetet og kontrollørene lønnet. Etter hvert ble utdannelsen av soppsakkyndige og avholdelse av soppkontroller drevet av Nyttevekstforeningen (nå innlemmet i Norges sopp- og nyttevekstforbund).

 NSNFs soppkontrollaktivitet har så langt kunnet sees på som et selvpålagt og frivillig nasjonalt ansvar forankret i organisatoriske tradisjoner. Aktiviteten har ingen offentlig tilknytning eller regulering, men henvises likevel til av myndighetene som et generelt tilbud til publikum.

I 2007 forsvant støtten til soppkontroller helt. Begrunnelsen NSNF har fått er at kontroll av mat sanket til privat konsum ikke er Mattilsynets ansvar.

Nå ber NSNF om en langsiktig og forutsigbar finansiering av soppkontrollvirksomheten for å kunne fortsette å drive. Det innebærer finansiering av kostnader til utdanning og godkjenning av nye soppsakkyndige, kursing og vedlikehold av kompetansen og støtte til annonsering og gjennomføring av generell kontrollaktivitet.

Viktige unntak fra nedleggelse av soppkontroller på ubestemt tid vil være soppkontroll tilknyttet «Soppens dag» og andre lokale arrangement som «Bondens marked» der forbundet eller medlemsforening mottar støtte til gjennomføring av aktiviteten.