Årsmøte 2013

Innkalling til Årsmøte i Norges sopp- og nyttevekstforbund 2013

                                                                                                   

Møtet holdes på Norges forskningsråds lokaler, Stensbergsgata 26, Oslo

(50 m. inn fra Pilestredet ved lyskryss /Høyskolen i Oslo)

søndag 21. april 2013 kl. 14.00

FORRETNINGSORDEN

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av ordstyrer

3. Valg av tellekorps

4. Valg av to personer til å skrive under protokollen

5. Valg av referent

6. Opptelling av stemmer

 

 

SAKSLISTE

Sak 1. Årsberetning for 2012

Sak 2. Regnskap for 2012 med revisors beretning

Sak 4. Budsjett for 2013

Sak 5. Handlingsplan for 2013

Sak 6. Kontingent 2014

Sak 7. Innkommende forslag (ingen forslag)        

Sak 8. Valg

            Det skal velges 3 medlemmer til styret for 2 år.

            3 varamedlemmer for 1 år, revisor og valgkomité (3 medlemmer).

 

DEBATTREGLER:

Alle forslag som fremsettes under møtet skal leveres skriftlig til møteleder.

Begrensning av taletiden kan vedtas av forsamlingen.

Strek for debatten kan vedtas av forsamlingen. Etter at strek er satt kan ikke forslag fremmes eller trekkes.

 

 

Registrering av stemmeberettigede gjøres før møtet. Eventuelle fullmakter må medbringes.

 

Årsmøtepapirene finner du her :